Splácení pohledávek

Vhodným řešením dlužných pohledávek je jejich postupné splácení. Tedy v podstatě domluva mezi věřitelem a dlužníkem. Splácení pohledávek je upraveno pouze stroze v obchodním zákoníku, ve kterém se hovoří o tom, že pohledávka staršího data musí být splacena jako první, pak následují ty „mladší“.

Na splácení pohledávky je nutné, aby s částkou na splátky souhlasil jak věřitel, tak dlužník. Samozřejmě je nutné, aby se také přihlédlo k sociálním poměrům dlužníka, aby částka byla, pokud je to možné, adekvátní k jeho možnostem.

Splátky si může domluvit věřitel s dlužníkem ústně, nebo písemně. Ale i tak je pravděpodobné, že si věřitel najme advokátní kancelář nebo firmu, jenž za něj bude takové splátkové kalendáře řešit. Jakmile dlužník začne dluh splácet, znamená to uznání dluhu z jeho strany. Uznání dluhu je důležitý okamžik, který bere v potaz soud, jenž rozhoduje o žalobě podané věřitelem.

Trošku odlišné splácení je v případě exekučního řízení, kdy soudní exekutor nemusí se splátkami souhlasit. Ovšem jeho povinností je v co nejkratší době a co nejefektivněji dluh věřiteli, v exekučním řízení oprávněnému, vymoci. V praxi bývá uplatňováno, že jedna měsíční částka činí jednu desetinu dlužné částky. Některé pohledávky jsou nižší než deset tisíc korun, a většiny tyto se snaží exekutorské úřady vymoci najednou, nikoliv na splátky.

I když je uhrazení dluhu najednou přínosem pro věřitele, nemusí takovému kroku odpovídat sociální a finanční situace dlužníka, tudíž právě v tomto okamžiku přichází na řadu uplatnění splátkového kalendáře.

Jestliže jsou splátky sjednány, musí dlužník dbát na jejich řádné a včasné plnění. Jakékoliv porušení představuje nenaplnění dohody mezi ním a věřitel. Ten pak může přistoupit k dalším krokům, které by vedly k vymožení dlužné pohledávky. Může se v životě stát, že dlužník nemá najednou na úhradu měsíční splátky. V tomto případě je vhodné, dá se i říci že nutné, aby dlužník informoval o vzniklé situaci věřitele a navrhnul mu případné možné řešení. Věřitel většinou přistoupí na řešení, které představuje úhradu dvou splátek v dalším měsíci, nebo úhradu menší částky nyní a o tu nezaplacenou se následující splátka navýší.

Splátky pohledávek v dnešní době hrají velkou roli, jelikož mnoho dlužníků nemá dostatečně vysoké finanční příjmy, aby uhradili své dluhy ihned a v celé výši. I věřitelé se dokázali této situaci přizpůsobit a rádi souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře, jelikož jim to přináší jistotu, sice pomalého, ale zpravidla jistého uhrazení pohledávky.

Zdroj: Pohledavky.info