Uznání závazku

Důležitým institutem a pojmem v oblasti vymáhání a placení dlužných pohledávek je takzvané uznání závazku, tedy dluhu. Toto uznání je důležité pro případné soudní řízení, a zejména jej vyžadují věřitelé, kteří dopředu vědí, že by případně vymáhali tuto dlužnou částku soudní a právní cestou.

K uznání závazku může dojít buďto mlčky, nebo konkrétní formou. Někteří dlužníci si totiž vůbec neuvědomují, že pokud uhradí i pouze malou částku na umoření dlužné částky, mlčky uznávají tento dluh. Ovšem je tu vcelku rozdíl mezi obchodním a občanským právem. V obchodním styku je tento druh uznání závazku přímo uveden v obchodním zákoníku a soud na něj musí brát zřetel vždy a bez výhrady. Kdežto v občanskoprávním sporu nemusí u soudu toto uznání projít. Uznání závazku formou úhrady totiž občanské právo nezná. I přesto toto může vést k rozhodnutí soudu vydáním platebního rozkazu nebo rozsudku pro uznání dluhu ve prospěch žalobce (věřitele).

uznání dluhu také slouží písemná forma, která může být v případném občanskoprávním řízení použita jako důkazní listina. V tomto písemném dokumentu je důležité uvést jméno a příjmení dlužníka (identifikační údaje), vyčíslení dlužné částky, datum uznání, a nejlépe do jakého data bude dlužná částka uhrazena. Toto uznání musí být vždy podepsáno dlužníkem.

Uznání závazku tedy přináší věřiteli, v občanskoprávním sporu žalobci, ulehčení ve formě dokazování, že tento dluh vzniknul a dlužník jej byl povinen zaplatit.

Většina dlužníků podává odpor proti platebnímu rozkazu, aniž by si uvědomili, že již žalobci (věřiteli) podepsali uznání dluhu. A nejčastějším důvodem je právě v odporu, že o dlužné částce nevěděli, jelikož jim nebyla doručena faktura nebo upomínka. Pro soud je to samozřejmě jednoduché rozhodování, a pokud se k tomuto odporu vyjádří i žalobce nebo jeho právní zástupce, má soudce takové rozhodnutí velmi ulehčené, a to proto, že v tomto vyjádření žalobce uvádí informace, které jsou podložené listinnými důkazy.

Může se také stát, že i když dlužník svůj dluh uznal a zaplatil, věřitel jeho platbu nezařadil nebo ji zařadil pod jiného dlužníka. V tomto případě vzniká věřiteli povinnost vše překontrolovat, a to na základě předložených důkazů ve formě zaplacených složenek nebo výpisu z bankovního účtu žalovaného. Pokud se taková částka opravdu nalezne, rozhoduje datum úhradu, v případě, že tento dluh byl uhrazen před podáním žaloby, vezme žalobce žalobu v celém rozsahu zpět, a soud toto potvrdí v usnesení o zastavení řízení proti konkrétnímu dlužníkovi.

Zdroj: Pohledavky.info