Vztah věřitel a vymahač

Každý vztah je zákona určitým způsobem právně upraven. V některých případech se vyžaduje písemná forma smlouvy, u jiného stačí ústní. U té ústní je ovšem třeba, aby se věřitel měl na pozoru, jelikož je těžko prokazatelná, jestliže druhá strana tvrdí, že nikdy k uzavření takové dohody nebo smlouvy z její strany nedošlo.

V každém případě je lepší, aby v případě vztahu mezi věřitelem a vymahačem byla písemně sepsána smlouva, ve které se stanoví další podmínky, se kterými souhlasí všichni zúčastnění. Mezi takové podmínky se dá zahrnout smluvní odměna za poskytnuté služby, smluvní pokuty za určité porušení a další.

Pokud se jedná o vymahače soukromou společnosti, jenž se zaměřuje na vymáhání dlužných pohledávek, je vhodné se nejprve poptat na reference o této firmě a její činnosti a řádně si přečíst smlouvu o spolupráci. Jakmile by věřitel něčemu nerozuměl nebo by mu nebylo jasné, určitě je vhodné se zeptat pracovníka společnosti, jak které ustanovení zní a co z něho vyplývá. V případě, že i takové vysvětlení není věřiteli věrohodné, může požádat pracovníka firmy, aby mu poskytl jeden výtisk smlouvy a vše probrat s osobou, která je do této problematiky zasvěcena. Jakmile by došlo k náznaku, že soukromá společnost klientovi neposkytne smlouvu, aby se o ní poradil, většinou je vhodné dát ruce od takové společnosti pryč, jelikož zde může vyvstat problém právě se zněním smlouvy.

Jestliže se jedná o vymahače exekutora, smlouva je vlastně samotné usnesení o nařízení exekuce, ve kterém je exekutor pověřen k vymáhání dlužné částky. Samozřejmě může dojít k dalším smluvním podmínkám, které si spolu věřitel a exekutor sjednají, ale ty nejsou již potřeba nebo podstatné z obecného hlediska, jelikož vše je upraveno v zákoně č. 120/2001 Sb., exekučním řádu.

V každém případě je vymahač povinen informovat na požádání nebo na základě úpravy smlouvy věřitele o výsledcích vymáhání. Naopak věřitel je povinen vymahači sdělit veškeré informace, které se týkají, nebo mají podstatný vliv na vymáhání dlužné pohledávky, a které by mohli ovlivnit jeho průběh.

Zdroj: Vymahani-pohledavek.net