Smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky je nezbytnou záležitostí při změně v osobě věřitele. Tato smlouva se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to konkrétně § 524 a následujícími.

Ve smlouvě musí být vždy uvedeny smluvní strany, kterými jsou původní a nastupující věřitel. Tyto osoby mohou být jak fyzické, ale i právnické. Vždycky musí dojít k jejich dostatečné identifikaci. To znamená, že pokud se jedná o fyzickou osobu, je vhodné uvést její rodné číslo, v případě právnické osoby se vždy uvádí IČ.

Předmětem takové smlouvy je určitá pohledávka, tedy závazek dlužníka, který je ve smlouvě podrobně specifikován, aby nemohlo náhodou dojít k záměně. Dlužná částka je zde vyčíslena nejčastěji v korunách českých, ale v dnešní době není ojedinělé, pokud se částka uvedena například v eurech. Dále ve smlouvě dochází k tomu, že je k jistině přisouzeno i příslušenství, které je taktéž postoupeno. Příslušenstvím se rozumí zpravidla úroky nebo poplatek z prodlení a dlužné poplatky a dále náklady, jenž jsou spojené s jejich vymožením.

Pokud se jedná o postoupení pohledávky ze úplatu, musí být ve smlouvě tato úplatná částka vyčíslena. Často je zde taky specifikován způsob takového zaplacení, nejčastějším způsobem je bezhotovostní převod na účet původního věřitele. Je dobré také uvést datum, dokdy musí být částka uhrazena, aby došlo k platnému postoupení pohledávky.

Ve smlouvě jsou rovněž uvedeny dokumenty, které původní věřitel novému předává, a které s pohledávkou úzce souvisí. Dále je dobré, aby bylo ve smlouvě uvedené, že původní věřitel ručí za existenci této pohledávky. Pokud by tam tato klauzule uvedena nebyla, mohl by například původní věřitel zapřít úhradu částky nebo i částečné zaplacení, a pak by bylo velmi obtížné dokazovat opak. Důležité je taktéž prohlášení původního věřitele, že mu není známa žádná skutečnost, která by odporovala nebo znemožňovala postoupení pohledávky, což většinou bývá sepsaná dohoda o nemožnosti změně věřitele. Dále by měl věřitel prohlásit, že mu není známo, že by postoupená pohledávka nemohla být postižena výkonem rozhodnutí.

Smlouvu také lze vypovědět, a to písemnou dohodou nebo zrušením smlouvy. Ke zrušení může dojít, pokud nastupující věřitel nezaplatí dohodnutou úplatu ve stanoveném termínu. Nejčastěji se udává ve smlouvě lhůta sedmi pracovních dnů. Smlouva o postoupení pohledávky je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení, které má cenu originálu.

Zdroj: Pohledavky.info