Změna věřitele

Ke změně v osobě věřitele může dojít na základě postoupení pohledávky nebo jejího prodeje. Věřitelem může jak fyzická, ale i právnická osoba. Se změnou není nutný souhlas dlužníka, jelikož pro něj zůstávají všechny relevantní události stejné. Nemění se výše dluhu, ani datum splatnosti, jen osoba, jenž je povinen dlužnou částku zaplatit.

Změna věřitele je upravena v občanském zákoníku. Důležitým aspektem pro změnu věřitele je sepsání písemné dohody o postoupení pohledávky. V tomto případě přecházejí na nového věřitele z toho původního veškerá práva a povinnosti, jenž jsou spojena s touto konkrétní pohledávkou.

I přesto se pro dlužníka může nová situace vyvíjet odlišným způsobem než, když ji spravoval původní věřitel. Změna věřitele většinou probíhá v případech, kdy dlužník nehradí a věřitel nechce a nebo nemůže čekat, až se dlužná částka zaplatí formou splátek nebo za delší dobu. Nový věřitel obvykle původnímu zaplatí určitou částku (úplatu), na které se smluvně dohodnou, a tím dochází k právnímu postoupení pohledávky.

Změna věřitele ovšem nemůže proběhnout u všech pohledávek, jak by si mnozí lidé mohli myslet. Zákon neumožňuje změnu věřitele v případech, kdy pohledávka zaniká nejpozději smrtí věřitele nebo by se její obsah změnou věřitele změnil. Taktéž nelze postoupit pohledávku, kterou není možné postihnout výkonem rozhodnutí. Někdy se také stává, že věřitel má s dlužníkem sepsanou dohodu, ve které se výslovně udává, že nemůže dojít ke změně věřitele buď z určitých důvodů nebo vůbec. V tomto případě změna věřitele není platná a nelze k ní vůbec přihlížet.

O změně věřitele musí být dlužník informován, a to nejlépe písemně, aby byla podložena pravdivost tohoto tvrzení.

V dnešní době dochází ke změně věřitele velmi často. Dříve se to stávalo spíše zřídka, jelikož v obchodněprávních nebo občanskoprávních vztazích byly zakomponovány určité rigidní tendence, jak ze strany věřitelů, tak i dlužníků.

Změna věřitele také probíhá v případě jeho smrti, kdy je pohledávka zařazena do aktiv dědictví. Kdo bude novým věřitelem rozhodne dohoda mezi dědici, notář nebo soud, v případě není ani ojedinělou záležitostí rozhodnutí na základě poslední vůle zůstavitele (závěť).

Zdroj: Pohledavky.info