Platební neschopnost

V případě dlužné pohledávky je povinen ji dlužník uhradit v celé výši a do data, které si stanovili mezi sebou dlužník a věřitel. Pokud k tomu tak nedochází, je dobré se dohodnout minimálně na splácení formou splátkového kalendáře.

Někdy se ovšem stává, že se dlužník dostane do tak svízelné sociální a finanční situace, a na splátky nebo úhradu dluhu mu nezbývají žádné finanční prostředky. Tomuto okamžiku se říká platební neschopnost. Prvním krokem, jenž by měl být učiněn ze strany dlužníka, je o této vzniklé situaci informovat věřitele a začít neprodleně řešit tento stav.

Do platební neschopnosti se může dostat jak fyzická, ale i právnická osoba, u které je tato neschopnost platit své závazky velmi dobře viditelná. Na takovou společnost se vyhlašuje konkurz nebo likvidace, ve kterých správci spravují majetek a finance společnosti takovým způsobem, aby došlo co nejvýhodněji a ve velkém množství k úhradě dlužných pohledávek. Do těchto řízení může věřitel svou pohledávku přihlásit a dále je mu správce, jenž je uvedený v obchodním rejstříku, povinen sdělit stav takového řízení.

I přesto, že je fyzická osoba v platební neschopnosti, lze na ni podat žalobu na zaplacení dlužné částky, a posléze i exekuci. Její neschopnosti nijak nemá vliv na počátek a průběh takového řízení oproti osobě právnické. Proti firmě, pokud se nachází v platební neschopnosti, a je v likvidaci nebo konkurzu, musí být zastaveno exekuční řízení.

Někteří dlužníci, zejména fyzické osoby, se domnívají, že pokud věřiteli budou tvrdit, že nemají žádné finanční příjmy ani majetek, nechá je na pokoji a dlužnou částku po nich dále nebude chtít zaplatit. Nikoliv, exekuční řízení trvá, dokud není zcela uhrazené, takže v podstatě až do smrti dlužníka. Tudíž to nemění nic na faktu, jestli osoba majetek má nebo nemá.

Najdou se i případy, kde je dlužníkem osoba ve starobních nebo invalidním důchodu, a domnívá se, že na základě takové situace dlužné pohledávky hradit nemusí. Vymáhání pohledávky není závislé na věku dlužníka ani na jeho majetkových poměrech. Je sice pravděpodobné, že taková osoba nebude mít dostatek finančních prostředků k úhradě dluhu, ale na druhou stranu by si měla uvědomit, že dlužnou částku způsobila sama, a to buď koupí zboží nebo využitím určitého druhu služby.

Zdroj: Pohledavky.info